Allmänna villkor – SportAdmin

Version 3.0
Senast uppdaterad: 2023-03-21

”Qvickly” är ett varumärke som används av Billmate AB (556918-4129) Billmate AB benämns nedan som ”Qvickly”.  

Definitioner och uttryck i dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkoren”) som används i Samarbetsavtalet ska, om inte annat uttryckligen anges, ha samma innebörd i Allmänna Villkoren. 

1. QVICKLYS TJÄNSTER

1.1 Qvickly erbjuder Föreningen en tjänst för fakturering där Föreningen kan överlåta hela fordran genom ett så kallat fakturaköp. Qvickly övertar i samband med överlåtelsen kreditrisken. Fordran betalas ut till Föreningen vid nästkommande utbetalningstillfälle i enlighet med avsnitt 4. Tjänsten innefattar fakturaregistrering, fakturautskick samt påminnelse- och inkassohantering. 

2. QVICKLYS ÅTAGANDEN

2.1 Qvickly ansvarar för all kreditprövning, fakturering, administration och service avseende fakturaköp. Om Föreningen inte ger Qvickly detaljerad och aktuell information om avgifter kan Qvickly hänvisa sådana medlemsfrågor till Föreningen. Qvickly kommer att hantera kravhantering och eventuell administration.

2.2 Qvickly bär kreditrisken och bedrägerisrisken för förvärvade fordringar, med undantag för de fall som anges i avsnitt 6.

2.3 Qvickly tillhandahåller villkor avseende betalsätten till Medlemmar i samband med Tjänsterna, dvs. före, i samband med och efter Medlems betalning av avgift. Qvickly kan, efter eget gottfinnande, ändra villkor och annat relaterat material (t.ex. avtal, formulär eller information om betalsätt). Qvickly ansvarar för att tillse att villkor och övrigt relaterat material överensstämmer med gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

2.4 Qvickly ska, efter att ha mottagit en elektronisk notifiering, skicka betalningsinformation och andra betalningsrelaterade meddelanden via e-post till Medlemmar. Betalningsinformation ska skickas i form av fakturor enligt Qvicklys formkrav. Qvickly förser fakturorna med följande text vid fakturaköp: ”Vår fordran enligt denna faktura har överlåtits till Qvickly / Billmate AB 556918-4129, Hyllie Stationstorg 31, 215 32 Malmö tel 010 – 898 99 29. Betalning med befriande verkan kan endast ske till Qvickly på bankgiro: 152-2937. Ange OCR-nr [unikt OCR-nr] vid betalning. Frågor om denna faktura skall ställas direkt till fakturautställaren [namn på Föreningen].”

2.5 Qvickly ska tillhandahålla Föreningen onlinetjänsten Portalen för betalningsadministration samt de inloggningsuppgifter som erfordras.  

3. PRISER OCH AVGIFTER

3.1 Priser och avgifter i samband med fakturaköp framgår av Prislista, Utökad prislista för tilläggstjänster enligt Samarbetsavtalet. Samtliga priser är inklusive moms.

3.2 Qvickly äger rätt att ensidigt justera de i Avtalet angivna priserna och avgifterna. Qvickly ska meddela Föreningen skriftligen senast tre (3) månader innan dessa justeringar träder i kraft.

3.3 För fakturerade avgifter som förfallit till betalning, ska Qvickly påföra en dröjsmålsränta om två (2) procentenheter per månad.

3.4 Qvickly förbehåller sig rätten att under Avtalets löptid fakturera ej debiterade avgifter.

4. UTBETALNING

4. Utbetalning av förvärvslikvid för fordringar som överlåtits till Qvickly inom ramen för fakturaköp, sker en (1) gång per vecka med utbetalningstillfälle tisdag eller nästföljande bankdag i det fallet tisdag infaller på en helgdag. Qvickly förbehåller sig rätten att ensidigt justera utbetalningstillfällen samt utbetalningsfrekvens.

5. FÖRENINGENS ÅTAGANDEN

5.1. I samband med marknadsföringsverksamhet som innehåller en hänvisning till Qvickly eller Qvicklys tjänster ska Föreningen i förväg samordna sådan marknadsföring med Qvickly genom att kontakta Qvickly. Vid marknadsföring av Qvickly eller Qvicklys tjänster ska Föreningen observera och följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

5.2 Föreningen ska på begäran av Qvickly lämna alla relevanta upplysningar i övrigt om sin verksamhet som Qvickly rimligen behöver för att uppfylla krav i gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt för att Qvickly, enligt eget gottfinnande, ska kunna tillhandahålla Tjänsterna.

5.3 Qvickly ska ges möjlighet att godkänna delbetalningsvillkor Föreningen uppställer mot sina Medlemmar.

5.4 Föreningen ska tillhandahålla korrekt information och tillse att all information är förenlig med och uppfyller kraven i vid var tid gällande lagar, förordningar, föreskrifter och Varumärkesföreningars regelverk samt uppdatera informationen löpande.

5.5 Föreningen ska tydligt separera Qvicklys tjänster så att medlem kan identifiera när kommunikation sker med Qvickly respektive föreningen. 

5.6 Föreningen ansvarar för:
(a) Att de fordringar som omfattas av Tjänsterna inte är oriktigt grundade, tvistiga eller tvivelaktiga samt att inte oskäliga avtalsvillkor tillämpas. Föreningen ansvarar utöver detta för att Medlem är riktigt identifierad.
(b) Att Medlem inte gentemot Föreningen och/eller Qvickly äger kvittningsgill motfordran eller på annat sätt äger rätt att göra avdrag utöver vad som framgår av fakturan.
(c) Att fakturans förfallotid inte i något fall överstiger avtalad förfallotid, om inte annan förfallotid uttryckligen godkänts av Qvickly.
(d) Att det inte råder tvist angående fordran samt att Föreningen inte känner till några förhållanden som kan leda till tvist.
(e) Att fakturan ej överlåtits, försålts eller pantförskrivits till annan än Qvickly.
(f ) Att inga överlåtna fakturor är riktade mot dotter- moderbolag eller annat företag med vilken Föreningen står i ekonomiskt intressegemenskap eller person hos ett sådant företag eller hos Föreningen.
(g) Att på ej överlåtna fakturor, ange på fakturan dröjsmålsränta vid försenade betalningar. Räntan ska utgå från förfallodagen och som minimum beräknas till vid varje tillfälle vid var till gällande referensränta + två (2) procentenheter per månad.
(h) Att i övrigt inget avtal eller annan överenskommelse som strider mot fakturavillkoren eller som på annat sätt kan föranleda Qvickly ekonomiska skada, föreligger eller kommer att träffas och innebär att Qvickly drabbas av ökade kostnader avseende åtgärder enligt Avtalet.
(i) Att omedelbart meddela Qvickly om sådana faktorer som kan ha inverkan på Medlems vilja att betala fordran inom avtalad kredittid.
( j) Att Medlem aktivt markerat att Medlem förstått Qvicklys villkor samt att angiven e-postadress är korrekt och får användas för fakturering.
(k) Att inte nyttja Qvicklys Tjänster till aktiviteter utanför ramarna för Föreningens kärnverksamhet. I det fall missbruk upptäcks kan Qvickly begära återköp av fakturan.
(I) Att vid användning av Qvicklys Tjänster ska Föreningen följa Qvicklys riktlinjer samt tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter.

6. RÄTT TILL BETALNING OCH KVITTNING

6.1 Gör Medlem invändning på fakturan ska den part som mottagit invändningen omedelbart meddela den andra parten. Gör Medlem invändning mot Föreningens faktura som överlåtits till Qvickly innan fakturans förfallodag, ska Föreningen återköpa fakturan på de betalningsvillkoren som anges på fakturan. Föreningen ska då till Qvickly erlägga fullt fakturabelopp. Om invändningen görs efter förfallodag ska Föreningen genast återköpa fakturan. Qvickly är skyldig att alltid snarast informera Föreningen om reklamationer och andra invändningar från Medlemmar.

6.2 Kreditfakturor accepteras om inbetalning av motsvarande belopp gjorts av Föreningen till Qvickly. Om skillnad uppstår mellan krediterat och inbetalt belopp äger Qvickly rätt att ta lämnad säkerhet i anspråk omedelbart.

6.3 Fullgör Föreningen inte sina skyldigheter enligt punkten 6.1 äger Qvickly rätt att debitera dröjsmålsränta med två (2) procentenheter per månad från förfallodagen jämte påminnelseavgift.

6.4 Vid uppsägning av en av Parterna förbehåller sig Qvickly rätten att kvarhålla utbetalningar till Föreningen till dess Qvickly kontrollerat statusen för de utestående fordringarna. Vid uppsägning förbehåller sig Qvickly rätten att fakturera eventuella fordringar Qvickly har mot Föreningen.

6.5 Qvickly förbehåller sig rätten att tillfälligt kvarhålla utbetalningar till Föreningen i) som motsvarar det skadeståndsbelopp/ökade risker som Qvickly kan exponeras för
om Föreningen väsentligt eller, efter en varning, upprepade gånger inte uppfyller sina skyldigheter enligt Avtalet, eller ii) om Qvickly rimligen misstänker att Föreningens ekonomiska situation har försämrats avsevärt. Qvickly förbinder sig att informera Föreningen om orsaken till att utbetalningarna kvarhålls. I det fallet Qvickly kan kvarhålla sådana utbetalningar till dess att Parterna har kommit överens om en lösning alternativt om Föreningen har lämnat tillräckliga bevis för en sund ekonomisk situation.

6.6 Qvickly kan, efter eget gottfinnande, kvitta belopp som Qvickly är skyldig Föreningen mot eventuella krav som Qvickly kan ha mot Föreningen.

6.7 Om Qvickly säger upp Avtalet enligt avsnitt 13 har Qvickly rätt att, efter avdrag för avgifter eller andra avgifter som Qvickly har rätt att kräva enligt Avtalet, överlåta alla fordringar som har förvärvats och att kräva återbetalning från Föreningen.

7. FELAKTIGA BETALNINGAR

7.1 Betalningar felaktigt gjorda direkt till Föreningen ska omedelbart meddelas till Qvickly. Föreningen ska i en sådan situation meddela Medlem att fortsättningsvis erlägga betalning direkt till Qvickly samt genast betala fordran alternativt kreditera fordran.

8. RETURNERINGAR AV FORDRINGAR

8.1 Qvickly har rätt att nyttja regress avseende fakturor gentemot Föreningen enligt följande:

(a) Fordringar där Föreningen inte uppfyller kraven enligt avsnitt 9 och 10 eller där Föreningen i samband med fakturering, aktivering eller på annat sätt bryter mot Avtalet.
(b) Fordringar där Medlem har utnyttjat sin lagliga rätt att ångra/avbryta sitt avtal med Qvickly, eller där Föreningen har utökat Medlems ångerrätt som överstiger vad som anges i tillämpliga konsumenträttslig lagstiftning.
(c) Fordringar i samband med vilka Föreningen har infört villkor i förhållande till Medlemmar som avviker från de villkor som Qvickly tillhandahåller.

9. PARTERNAS ANSVAR

9.1 Efter Qvicklys förvärv av en fordran får Föreningen endast godkänna sådana arrangemang med Medlem, som kan registreras i Qvicklys portal. Föreningen måste omedelbart informera Qvickly Medlem har använt sina ånger -/hävningsrätt enligt tillämplig lag.

9.2 Föreningen ska besvara Qvicklys frågor om fordringar utan dröjsmål. Parterna ska särskilt informera varandra om en Medlem bestrider skyldigheten att betala fordran. Föreningen åtar sig att hantera klagomål snabbt och korrekt. Föreningen måste informera Qvickly om ett klagomål inte har lösts inom en (1) månad efter mottagandet.

9.3 Föreningen har inte rätt att ålägga några avgifter eller annars högre priser på grundval av att betalning sker via Qvickly eller att på annat sätt diskriminera mot Qvickly.

9.4 Föreningen ansvarar för fullgörandet av sina skyldigheter enligt sitt avtalsförhållande med Medlem och enligt tillämpliga konsumenträttslig lagstiftning. Föreningen har inte rätt att
använda Qvicklys Tjänster för aktiviteter som anses vara olagliga enligt gällande lag.

9.5 Qvickly ansvarar endast för säkerheten för kortdata som Qvickly processar. Övrig hantering av kortdata ansvarar PSP för. Qvickly ska följa relevanta delar av vid var tid gällande PCI DSS samt tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter.

9.6 Vid Kortbetalningar ska Qvickly tillämpa säkerhetsfunktionen 3D Secure för kort med varumärket Visa och Masterpass för kort med varumärket Mastercard.

10. KREDITLIMIT

10.1 Qvickly kommer efter kreditkontroll att fastställa en kreditlimit för respektive Medlem utifrån Medlemmens kreditvärdighet. Qvickly förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna kreditlimit.

11. KOMMUNIKATION

11.1 Meddelande eller annan korrespondens enligt Avtalet ska göras skriftligen med brev eller e-post till de kontaktuppgifter som anges i Avtalet eller som avtalats skriftligen.

12. ÖVERLÅTELSE OCH UNDERLEVERANTÖRER

12.1 Föreningen får inte utan Qvicklys skriftliga medgivande överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet.

12.2 Qvickly äger full frihet att till annan överlåta eller pantförskriva fordringar som Qvickly förvärvat enligt Avtalet. Qvickly äger också rätt att överlåta Avtalet i sin helhet.

12.3 Qvickly har rätt att anlita underleverantör i den koncern Qvickly ingår i för utförandet av hela eller delar av de avtalade tjänsterna.

13. QVICKLYS HÄVNINGSRÄTT

13.1 Qvickly äger rätt att omedelbart häva Avtalet om:

(a) Föreningen väsentligen bryter mot någon bestämmelse i Avtalet, t.ex. Föreningen brister i sina åtagande enligt avsnitt 5.5 eller att Föreningen inte överför till Qvickly felaktigt gjorda betalningar enligt avsnitt 7.1.
(b) Föreningen upprepade gånger eller fortlöpande underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt Avtalet och inte på Qvicklys begäran avhjälpa sådant brister inom den tidsfrist som Qvickly har angivit.
(c) Föreningen har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter eller har dolda omständigheter av betydelse.
(d) Föreningens ekonomiska situation försämras avsevärt, t.ex. att ansökan om konkurs inlämnats mot Föreningen eller att densamma försatts i konkurs.

13.2 Qvickly har dessutom rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om:

(e) Qvickly misstänker brott mot Avtalet och Föreningen tillhandahåller inte/tillhandahåller med onödigt dröjsmål sådan rimligt begärd information som är av betydelse för att avgöra huruvida Föreningen har åsidosatt avtalet.

13.3 Qvickly förbehåller sig rätten att med minst tre (3) månaders förbehållning ändra Avtalets villkor. Föreningen är medveten om och accepterar att de betalsätt Qvickly
tillhandahåller kan ändras från tid till annan och att Qvickly kan ta bort enskilda betalsätt när som helst.

13.4 Även sedan Avtalet efter uppsägning upphört att gälla består Föreningens samtliga skyldigheter enligt Avtalet med avseende på fakturafordringar till dess att mellanhavanden mellan Föreningen och Qvickly slutgiltigt reglerats.

14. FORCE MAJEURE

14.1 Om Qvickly hindras från att uppfylla sina skyldigheter enligt detta Avtal på grund av omständigheter som Qvickly inte har någon kontroll över – t.ex. blixtnedslag, brand, ändrade bestämmelser eller föreskrifter som tillhandahålls av myndigheter, ingripande av myndigheter, arbetsrättslig konflikt eller strejk (även i de fall Qvickly själva är inblandade i konflikten eller strejken), kommunikation eller transportstörningar, valutaförändringar och naturkatastrofer – ska Qvickly befrias från sina skyldigheter tills dess omständighet gett upphov till Qvicklys oförmåga att uppfylla sina skyldigheter inte längre föreligger.

14.2 Qvickly ansvarar ej för indirekt skada som drabbar Föreningen.

15. BEDRÄGERIPOLICY

15.1 Vid misstänkt bedrägeri tillämpar Qvickly dess Bedrägeripolicy vars villkor var giltig vid ordertillfället (aktuella villkor hämtas i på Qvicklys hemsida).

16. LAGVAL OCH TVISTELÖSNING

16.1 Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

16.2 Samtliga tvister i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras av allmän domstol, där Malmö Tingsrätt är första instans.

17. AVTALETS VARAKTIGHET

17.1 Avtalet träder i kraft vid undertecknandet och löper tills någon av parterna säger upp detsamma. Avtalet upphör att gälla vid samma tidpunkt som avtalet mellan SportAdmin och Föreningen upphör att gälla (med undantag för att vad som gäller i punkterna 21 och 23 ska fortsätta gälla efter Avtalets uppsägande).

18. KONFIDENTIALITET

18.1 Båda Parterna åtar sig full tystnadsplikt under Avtalets löptid samt efter Avtalet upphört gälla, att aldrig till tredje part yppa eller dela konfidentiell information. Parterna har dock rätt att avslöja konfidentiell information i nödvändig omfattning om sådant avslöjande följer av börsavtal, tvingande lagstiftning eller behörig myndighets eller domstols begäran.

18.2 Qvickly har rätt att dela konfidentiell information med underleverantörer, externa rådgivare och andra företag inom den koncern som Qvickly ingår i, under förutsättning att sådana parter omfattas av sekretessförpliktelser som motsvarar dem som omfattas av Avtalet.

19. AVTALETS GILTIGHET

19.1 Om en bestämmelse i dessa Allmänna Villkor blir ogiltigt eller otillämpbart, påverkar detta inte de övriga bestämmelserna och Avtalets giltighet. I stället för den ogiltiga/otillåtna bestämmelsen ska Parterna besluta om en formulering som kommer så nära som möjligt för den kommersiella innebörden och syftet med en sådan bestämmelse.

20. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR AV AVTALET

20.1 Ändringar av detta Avtal ska ske i skriftlig form (brev eller e- post). Qvickly har rätt att ensidigt ändra alla villkor i Avtalet, förutsatt att Qvickly meddelar Föreningen om ändringarna tre (3) månader innan ändringen träder i kraft. Föreningen äger i det fall villkoren ändras eller justeras rätten att säga upp Avtalet genom att skriftligen meddela Qvickly inom fyra (4) veckor efter mottagandet. I övrigt tillämpas uppsägningstid enligt punkt 17.1. Under uppsägningsperioden tillämpas de gamla villkoren.

21. PERSONUPPGIFTSHANTERING

21.1 Hantering av uppgifter om Medlemmar

Parterna är överens om och erkänner att de båda (beroende på betalsätt) självständigt ska fungera som insamlare i fråga om personuppgifter som behandlas av dem enligt Avtalet och att Qvickly kommer att vara personuppgiftsansvarig med avseende på eventuella data som mottagits från Medlemmar. Båda Parterna överens om att följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter avseende personuppgiftshantering samt sekretess. Om och i den mån en part behandlar personuppgifter på den andras vägnar (i egenskap av personuppgiftsbiträde) ska Parterna i god tro diskutera och komma överens om ett separat personuppgiftshandlingsavtal.

21.2 Hantering av uppgifter om Föreningen

Qvickly behandlar personuppgifter avseende Föreningens företrädare, firmatecknare och verkliga huvudmän, t.ex. kontaktinformation, i syfte att tillhandahålla Qvicklys Tjänster och kringliggande tjänster enligt Avtalet. Uppgifterna kan också användas för statistisk analys och företagsrapportering, bedrägerihantering och för att följa tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter. Qvickly kan dela uppgifter om Föreningen med andra företag inom den koncern som Qvickly ingår i, som också kan använda uppgifterna för de syften som beskrivs i Avtalet. Qvickly har åtagit sig att skydda personuppgifter och kommer att införa tillräckliga skyddsåtgärder för att skydda data. Registrerade personer ska vid skriftlig förfrågan få rätt till tillgång till uppgifterna. Ytterligare information kan erhållas genom att kontakta Qvicklys dataskyddsombud på [email protected] eller på Qvicklys registrerade adress.

22. IP-RÄTTIGHETER OCH KNOW-HOW

22.1 Qvickly behåller äganderätten till immateriella rättigheter som utvecklats av Qvickly och tillhandahålls Föreningen enligt Avtalet.

22.2 Föreningens användning av Tredjepartsleverantörers varumärken innebär inte någon överföring av äganderätt, rättigheter eller upphovsrätt. Efter Avtalets upphörande eller avskaffandet av ett visst betalsätt förbinder sig Föreningen omedelbart att ta bort alla respektive logotyper och liknande av Qvickly och/eller någon Tredjepartsleverantör som specifikt avser sådant betalsätt. Detta gäller inte om Tredjepartsleverantör berättigar Föreningen att fortsätta använda Tredjepartsleverantörens logotyper.

23. VITE OCH SKADESTÅND

23.1 Om en av Parterna inte fullgör sina skyldigheter enligt Avtalet, har den andra Parten rätt att kräva skadestånd. Vardera Partens årliga ansvar för att betala ersättning eller liknande enligt detta Avtal begränsas till det högsta av (i) ett belopp som motsvarar de serviceavgifter som betalas eller betalas av Föreningen till Qvickly under de tolv (12) månaderna som föregår något krav eller (ii) 5 000 euro. Ingendera av Parterna är ansvarigt för oförutsedda skador eller skador som är atypiska för Avtalet, och särskilt inte för indirekta eller följdskador.

23.2 Trots ovanstående ska Föreningen helt och hållet ersätta Qvickly för eventuella förluster, fordringar eller skador (inklusive, men inte begränsat till, böter och påföljder) som uppstår på grund av att Föreningens informationsförpliktelser i förhållande till Medlemmar inte har fullgjorts. Dessutom ska Föreningens ansvar i förhållande till eventuella belopp eller fordringar som hänför sig till en fordran enligt krav 8 eller 15 inte omfattas av ovan angivna ansvarsbegränsning.