Bedrägeripolicy

Version 2.0
Senast uppdaterad: 2023-03-21

”Qvickly” är ett varumärke som används av Billmate AB (556918-4129) Billmate AB benämns nedan som ”Qvickly”.  

Definitioner och uttryck i denna bedrägeripolicy (”Bedrägeripolicy”) som används i Samarbetsavtalet med Säljföretaget ska, om inte annat uttryckligen anges, ha samma innebörd i Bedrägeripolicyn.

1. INLEDNING 

1.1 Bedrägeripolicyn är utformad för att Qvickly på bästa sätt ska kunna hantera och utreda fullbordade samt misstänkta bedrägerifall som avser överlåtna fordringar till Qvickly.  

1.2 Bedrägeripolicyn avser handel mot Kunder på den svenska marknaden.  

1.3 Bedrägeripolicyn är att betrakta som Säljföretagets bedrägerigaranti.

2. ERSÄTTNING  

2.1 I enlighet med Bedrägeripolicyn ersätter Qvickly fordran (exklusive moms samt eventuella frakt- och fakturaavgifter) vid ett bekräftat bedrägeri och om villkoren i avsnitt 3 är uppfyllda. Ersättning sker efter det att säljföretaget ställt ut en faktura till Qvickly med 30 dagars betalningsvillkor.  

2.2 Ersättningen avser inköpsvärde av varor och ska ej överstiga femtiotusen (50 000) SEK per kalenderår. 

3. TILLÄMPLIGHET 

3.1 Nedanstående villkor ska vara uppfyllda för att Bedrägeripolicyn ska tillämpas.  

(a) Order ska avse en eller flera fysiska varor. Nedladdningsbart innehåll, tjänster eller ordrar avseende hemelektronik eller motsvarande omfattas ej av Bedrägeripolicyn.  

(b) Information om Kunden, Kunds order, leverans och annan nödvändig information ska finnas tillgänglig för Qvickly för att handläggning av ärendet ska kunna påbörja. Observera att Qvickly i vissa fall kan efterfråga ytterligare information.

(c) Varor(na) ska inte levereras då Qvickly skriftligen (t.ex. via epost) eller muntligen (t.ex. via telefon) rapporterat till Säljföretaget att ordern inte blivit godkänd i Qvicklys initiala kontroll av ordern. Rapportering till Säljföretaget kan även ske genom att ordern/transaktionen har status “Kontroll” och/eller “Pending” i Qvickly’s onlinesystem.  

(d) Säljföretaget ska inom tjugofyra (24) timmar efter det att Qvickly begär informationen, under kontorstid besvara frågor angående specifika ordrar/transaktioner samt tillhandahålla eventuell information Qvickly behöver för att kunna bekräfta/utreda ett bedrägerifall. Besvarandet och tillhandahållandet av information ska ske via epost eller via telefon.  

(e) Varor(na) skickas enligt de leverans- och utlämningsvillkor samt säkerhetskontroller som framgår av Qvicklys Fraktpolicy, dvs. som spårbar försändelse genom (i) leverans via ett externt fraktbolag (hemleverans och utlämningsställe, (ii) leverans med egen leveransservice (hemleverans), eller (iii) utlämning i Säljföretagets fysiska butik. Leverans/utlämning ska kunna stoppas på begäran av Qvickly.  

f) Varor(na) ska levereras till den adress som godkänts av Qvickly. Fakturadressen får inte skilja sig från leveransadressen och ska stämma överens med folkbokföringsadressen, om inte Qvickly har gett en skriftlig bekräftelse att tillåta en separat fakturaadress och leveransadress för order/transaktion. Datum och tidpunkt för leverans/utlämning ska kunna överlämnas till Qvickly

(g) Order till företag eller annan juridisk person (ej ideella och ekonomiska föreningar) ska vara utställda med juridiska personen som mottagare.  

(h) Vid order/transaktion av ett företag eller annan juridisk person ska en fullmakt eller motsvarande handling som visar på företrädares befogenheter att hämta ut varor kunna uppvisas på Qvicklys begäran.  

3.2 Bedrägeripolicyn ska endast tillämpas för ordrar upp till ett värde av tjugo tusen (20 000) SEK. 

3.3 Säljföretaget skall vid begäran av Qvickly styrka inköpsvärdet av varor(na).

3.4 Bedrägeripolicyn ska tillämpas först när Säljföretaget uppnår en omsättning överstigande ett hundra tusen (100 000) SEK via Qvicklys tjänster fakturaköp eller delbetalning. 

3.5 Ordrar utställda till ideella och ekonomiska föreningar omfattas ej av Bedrägeripolicyn.  

4. ÅTERKRAV OCH UPPSÄGNING AV SAMARBETSAVTAL 

4.1 Om Säljföretaget inte följer denna Bedrägeripolicy och inte hörsammar Qvicklys anmaning att vidta åtgärd, har Qvickly rätt att:

(a) kräva att Säljföretaget återköper den till Qvickly överlåtna fordran.

(b) säga upp Samarbetsavtalet med Säljföretaget i det fallet överträdelsen är allvarlig eller systematisk.

5. TILLÄMPLIG VERSION 

5.1 Bedrägeripolicyn tillämpas från den dag den är daterad.  

5.2 Fordringar som överlåtits till Qvickly omfattas av den version av Bedrägeripolicyn som vid ordertillfället var gällande.  

6. ÄNDRINGAR AV BEDRÄGERIPOLICYN 

6.1 Qvickly förbehåller sig rätten att ensidigt justera denna Bedrägeripolicy och kommer, om det bedöms nödvändigt, skriftligen informera Säljföretaget om sådana justeringar senast en (1) månad innan dessa justeringar träder i kraft.