Fraktpolicy

Version 2.0
Senast uppdaterad: 2023-03-21

Qvickly är ett varumärke som används inom Billmate AB, org. nr 556918-4129. 

Definitioner och uttryck i denna fraktpolicy för Säljföretag (”Fraktpolicy”) som används i Samarbetsavtalet med Säljföretaget ska, om inte annat uttryckligen anges, ha samma innebörd i Fraktpolicyn. 

 1. ALLMÄNNA VILLKOR 

1.1 Säljföretaget ska skicka sålda varor eller tjänster på något av de sätt som beskrivs i avsnitt 2,3 eller 4.  

1.2 Säljföretaget ska svara på Qvicklys frågor relaterade till en viss order/transaktion inom 24 timmar. Detta gäller under alla dagar då Säljföretaget har verksamhet, exempelvis då de skickar varor och/eller aktiverar ordrar/transaktioner/krav. Säljföretaget ska förse Qvickly med aktuella kontaktuppgifter (mejladresser) för sådana riskrelaterade frågor.  

1.3 Säljföretaget får inte skicka/lämna ut varor efter att ha underrättats av Qvickly om att en viss order/transaktion har bedömts utgöra en hög risk enligt Qvicklys säkerhetskontroller.  

1.4 Leveransbesked till Kund ska skickas till de kontaktuppgifter (mejl, telefonnummer och/eller adress) som Qvickly har godkänt vid ordertillfället.  

 1.5 Säljföretaget ska lagra information om respektive leverans/utlämning (exempelvis spårningsnummer, leveransbevis, godkännande av tredje part och identifiering) i minst [sex (6) månader] samt tills dess att Kund betalat fakturan och, på begäran, förse Qvickly med sådan information. 

 2. LEVERANS VIA ETT EXERNT FRAKBOLAG

2.1 Följande regler ska följas vid leveranser där ett externt fraktbolag används:  

(a) Varorna ska skickas med möjlighet att spåra varorna online för Kund och den leveransadress som godkänts av Qvickly vid ordertillfället.  

(b) Spårningsnumret ska lämnas till Qvickly vid aktivering av order/transaktionen i aktiveringsanropet eller, när det inte är möjligt, på Qvicklys begäran.  

(c). Det tilldelade fraktbolaget ska tillämpa följande säkerhetskontroller:  

i. Hemleveranser: Fraktbolaget ska kontrollera ID för både adressaten och den av Kund godkända person som tar emot varorna (om dessa inte är samma person). Vidare ska fraktbolaget skapa ett leveransbevis som visar datum och tidpunkt för utlämningen, det tryckta namnet på adressaten och, i förekommande fall, det tryckta namnet på den godkända personen samt en signatur från personen som tagit emot leveransen.

ii. Utlämningsställe: Om varorna inte kan levereras till Kundens hem, eller om Kunden har valt ett utlämningsställe, ska varorna skickas till det av fraktbolagets utlämningsställen som ligger närmast den godkända leveransadressen eller inom ett område av 10 km från den godkända leveransadressen. Fraktbolaget ska kontrollera ID för både adressaten och den person som hämtar ut varorna (om dessa inte är samma person). Om den person som hämtar ut varorna inte är adressaten, ska fullmakt att utföra adressatens ärende uppvisas. Vidare ska utlämningsstället skapa ett leveransbevis som visar datum och tidpunkt för utlämningen, det tryckta namnet på adressaten och, i förekommande fall, det tryckta namnet på den personen.

(d) Säljföretaget ska på Qvicklys begäran – om möjligt – be fraktbolaget att stoppa leveransen och informera Qvickly om all utveckling relaterad till leveransen.

(e) För att reducera det administrativa arbetet kan Säljföretaget ge Qvickly behörighet att begära information direkt från fraktbolaget eller att be fraktbolaget (eller motsvarande) stoppa en särskild leverans. 

(f) Ifall då leveransen inte har skett i enlighet med denna Fraktpolicy kan Säljföretaget ge Qvickly behörighet att göra en reklamation gentemot fraktbolaget. Qvickly kommer kompensera Säljföretaget med ett belopp motsvarande det av fraktbolaget erhållna beloppet. 

3. LEVERANS MED EGEN LEVERANSSERVICE

3.1 Följande regler ska följas vid leveranser där Säljföretagets egen leveransservice (utlämning) används: 

(a) Varorna ska levereras till Kunden och den leveransadress som godkänts av Qvickly vid ordertillfället.  

(b) Säljföretaget ska kontrollera ID för både Kunden och den person som tar emot varorna (om dessa inte är samma person). Vidare ska Säljföretaget skapa ett leveransbevis som visar datum och tidpunkt för utlämningen, varulista, det tryckta namnet på Kunden och, i förekommande fall, det tryckta namnet på den godkända personen samt en signatur från personen som tagit emot leveransen. 

(c) Säljföretaget ska på Qvicklys begäran stoppa leveransen och informera Qvickly om all utveckling relaterad till leveransen. 

4. UTHÄMTNING I SÄLJFÖRETAGETS FYSISKA SÄTE

4.1 Följande regler ska följas då uthämtning sker i Säljföretagets fysiska säte:  

(a) Varor får endast lämnas ut till Kunden eller en av Kunden godkänd person. Om Kunden är en juridisk person (företag, förening eller motsvarande) ska personen som tar emot varorna visa upp en fullmakt som styrker att personen är behörig att hämta ut varorna. En sådan fullmakt ska kopieras och kopian ska sparas.  

(b) Säljföretaget ska kontrollera ID för både Kunden och, i förekommande fall, personen till vem varorna lämnas ut.  

(c) Säljföretaget ska skapa ett leveransbevis som visar datum och tidpunkt för utlämningen, varulista, priser, personnummer och tryckt namn för Kunden och, i förekommande fall, personnummer, tryckt namn och telefonnummer till den godkända personen samt signatur av den person som varorna lämnas ut till. 

(d) Undantag – I det fall som ordern är lagd via Qvicklys lösning för försäljning i fysiskt säte och varorna lämnas till Kund vid ordertillfället behöver punkterna (a)-(c) ovan ej uppfyllas. 

Underlag på att legitimationskontroll har utförts ska kunna uppvisas på begäran av Qvickly. 

5. ÅTERKRAV OCH UPPSÄGNING AV SAMARBETSAVTAL

5.1 Om Säljföretaget inte följer denna Fraktpolicy och inte hörsammar Qvicklys anmaning att vidta åtgärd, har Qvickly rätt att:  

(a) kräva att Säljföretaget återköper den till Qvickly överlåtna fordran. 

(b) säga upp Samarbetsavtalet med Säljföretaget i det fallet överträdelsen är allvarlig eller systematisk. 

6. TILLÄMPLIG VERSION 

6.1 Fraktpolicyn tillämpas från den dag den är daterad.  

6.2 Fordringar som överlåtits till Qvickly omfattas av den version av Fraktpolicyn som vid ordertillfället var gällande.  

7. ÄNDRINGAR AV FRAKTPOLICY

7.1 Qvickly förbehåller sig rätten att ensidigt justera denna Fraktpolicy och kommer, om det bedöms nödvändigt, skriftligen informera Säljföretaget om sådana justeringar senast en (1) månad innan dessa justeringar träder i kraft.