Integritetspolicy

Version 2.0
Senast uppdaterad: 2023-03-21

1. ALLMÄNT 

Qvickly är ett varumärke som används inom Invoice Finance AB, org.nr 556650-1960, Billmate AB, org. nr 556918-4129 och Invoice Inkasso AB, org. nr 559019-3396 (”Bolagen”, ”vi”, ”våra” eller ”oss”) inhämtar och behandlar personuppgifter om dig som kund. Bolagen är registrerade hos svenska Bolagsverket och arbetar utifrån en gemensam integritetspolicy. 

Logotype Legalt bolag Kärnverksamhet Organisationsnummer
 

Qvickly logotyp

Invoice Finance AB Fakturaköp, fakturaservice 556650-1960
 

Qvickly logotyp

Billmate AB Checkout, betallösningar 556918-4129
 

Qvickly logotyp

Invoice Inkasso AB Inkasso 559019-3396

 Denna integritetspolicy beskriver hur Bolagen behandlar dina personuppgifter. Bolagen kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan finner du hur vi behandlar dina personuppgifter.  

Det bolaget som du har tecknat avtal med är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 

Kontakta oss enligt avsnitt 12 om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller är osäker på vem du har tecknat avtal med. 

2. VILKA PERSONER BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER OM? 

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer: 

 • Besökare, dvs. den fysiska person som besöker vår webbplats. 
 • Nyhetsbrevsmottagare, dvs. den fysiska person som vid besök på vår webbplats anmäler om att erhålla våra nyhetsbrev. 
 • Kunder och samarbetspartners, dvs. den fysiska person som är företrädare för våra befintliga och framtida kunder eller samarbetspartners som köper, använder, levererar till eller ställer frågor om våra produkter eller tjänster. 
 • Fakturagäldenär; den fysiska person som ska betala fakturan eller den fysiska person som till exempel står som kontaktperson eller annan representant för det bolag som står som fakturamottagare.   
 • Borgensmän, dvs den fysiska person som står i säkerhet för betalning

3. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

3.1 För dig som är besökare 

Vi kan komma att behandla följande kategorier personuppgifter om dig som besökare: IP-nummer och information om din användning av vår webbplats. 

3.2 För dig som är nyhetsbrevsmottagare  

Vi kan komma att behandla följande kategorier av personuppgifter om dig som mottagare av nyhetsbrev: Kontaktuppgifter, E-postadress, IP-nummer och information om din användning av vår webbplats. 

3.3 För dig som är kund, borgensman, fakturagäldenär eller samarbetspartner 

Vi kan komma att behandla följande kategorier av personuppgifter om dig som kund, gäldenär eller samarbetspartner: 

 • Kontaktuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, 
 • Personnummer,
 • Kopior på identitetshandlingar,  
 • Uppgifter om ekonomisk situation (inkomst- och skulduppgifter eller andra tillgångar),  
 • Information om varor/tjänster (detaljer angående de varor/tjänster du köpt), 
 • Personuppgifter på fakturor, krav och andra handlingar som berörs av våra tjänster, 
 • Betalningsinformation såsom kontonummer, kortnummer, betalningshistorik, information om Swish m.m., 
 • Uppgifter om anställning såsom arbetsgivare, titel, näringsengagemang m.m., samt
 • Information om dina kontakter med kundtjänst – Inspelade telefonsamtal, och e-postkorrespondens. 
 • IP-nummer och information om din användning av vår webbplats och tjänster. 
 • Information från externa sanktionslistor och PEP-listor – Sanktionslistor och listor över personer som utgör så kallade politiskt exponerade personer (“PEP”) inkluderar information såsom namn, födelsedatum, födelseplats, yrke eller position, och anledningen till att personen finns på respektive lista. 
 • Information gällande kundkännedom 

4. VARFÖR, HUR OCH ENLIGT VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

Avtalsrelationer – Tillhandhållande av våra tjänster  

4.1 För att kunna ingå avtal och hantera våra tjänster med dig som kund och samarbetspartner, inhämtar och behandlar vi personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig. För det fall du är företrädare eller kontaktperson för en organisation som är kund eller samarbetspartner till oss är den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig en intresseavvägning, dvs. att behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i avtalsrelationer. Om du inte lämnar dina personuppgifter är det inte säkert att vi kan fullgöra våra åtaganden mot organisationen. 

4.2 För att kunna administrera och handha de köp som du gör som gäldenär eller där du är fakturagäldenär eller företrädare eller kontaktperson för en organisation som är gäldenär, är den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig en intresseavvägning, dvs. att behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden för att kunna erhålla betalning, upptäcka oegentligheter och förhindra rättsförluster.  

4.3 För att kunna administrera och handha de fakturor som vi köper av eller hanterar för våra kunder, och där du är fakturagäldenär eller företrädare eller kontaktperson för en organisation som är fakturagäldenär, är den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig en intresseavvägning, dvs. att behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden för att kunna erhålla betalning, upptäcka oegentligheter och förhindra rättsförluster. När vi hanterar fakturor för våra kunder, eller köper fakturor av dessa, kan uppgifter om dig lämnas av vår kund.   

4.4 Bolagen behöver använda identitetshandlingar för att kunna säkerställa din identitet i samband med användning av våra tjänster. Eftersom vi omfattas av regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism så ger denna lagstiftning oss en rättslig skyldighet att säkerställa identitet. Om du inte lämnar dina personuppgifter är det inte säkert att vi kan fullgöra våra åtaganden mot dig eller den organisation som du företräder. 

4.5 Bolagen kan komma att inhämta personuppgifter från externa parter såsom myndigheter och informationsleverantörer för att säkerställa identitet och adress men även att du som fysisk person har rätt att företräda en juridisk person. Vi kan även inhämta kreditupplysningar från externa parter som kreditupplysningsföretag. Sådan upplysning är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder innan avtal ingås, alternativt nödvändig för vårt berättigade intresse att bedöma din betalningsförmåga och därigenom fullfölja våra åtaganden för att kunna erhålla betalning. Kreditupplysning regleras i lagen om kreditupplysning. Har du frågor rörande innehållet i kreditupplysningen ombedes du vända dig direkt till kreditupplysningsföretaget.  

4.6 Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Bolagen har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av vår bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag. 

Marknadsföring – Webbplats 

4.7 Bolagen inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig som besökare på vår webbplats, nyhetsbrevsmottagare, kund eller samarbetspartner i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att kontakta dig och erbjuda samt marknadsföra våra tjänster till dig. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bland annat nyhetsbrev och kampanjerbjudanden, såväl brevledes som via sociala medier, e-post och sms. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring.  

5. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?  

5.1 Bolagen lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. Om du vill veta lagringsperiod för en exakt personuppgift kontakta ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 12. 

5.2 Bolagen sparar uppgifter om dig som kund eller samarbetspartner så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar Bolagen personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Bolagen kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Bolagen som inte härrör från något avtal eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som Bolagen tror kan vara av intresse för dig. 

5.3 Bolagen sparar uppgifter om dig som gäldenär under den tid fakturan är obetald och din skuld kan göras gällande, med beaktande av fordringars preskriptionstider och eventuella preskriptionsavbrott. Även efter att skulden har betalats eller slutreglerats kan vi behöva lagra personuppgifter, bland annat för att följa lagkrav eller hantera andra rättsliga krav med anledning av skuldförhållandet. 

5.4 Bolagen sparar uppgifter om dig som besökare av vår webbplats och nyhetsbrevsmottagare tills du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter. Invänder du mot behandlingen raderar Bolagen dina personuppgifter snarast möjligt.  

6. VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER? 

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, verksamhetskonsulter, myndigheter, butiken du handlat hos etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran, i Bolagens dialog med kund (ex. fakturautställare, butik du handlat hos), alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för Bolagen berättigat intresse. Bolagen förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarigt, med Bolagen gemensamt personuppgiftsansvarigt eller Bolagens personuppgiftsbiträde. 

7. VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

Bolagen kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. Bolagen kommer och måste vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES. 

8. COOKIES 

8.1 När du besöker vår webbplats använder vi cookies. Cookies är små textfiler som sparas i din enhet när du besöker en webbplats. Dessa cookies hjälper oss att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och hjälper oss att få reda på vilka sidor du är intresserad av. En del av dessa cookies är nödvändiga för funktionaliteten, medan andra används för att optimera och förbättra din upplevelse. 

8.2 Bolagen använder cookies för att samla in data och sammanställa bl.a. antalet besökare, vilka länkar besökare klickar på, demografi och intresse i syfte att kunna optimera vår webbplats och ge dig som besökare en bättre upplevelse på webbplatsen. 

8.3 Vi använder också tredjepartskakor som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandahålla marknadsföring på andra webbplatser/i andra kanaler till dig. Vi använder också tredjepartskakor som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandahålla marknadsföring på andra webbplatser/i andra kanaler till dig. Vi använder också tredjepartskakor som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandahålla marknadsföring på andra webbplatser/i andra kanaler till digBolagen använder sig även av tredjepartscookies som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandhålla marknadsföring på andra webbplatser eller mediekanaler till dig.  

8.4 Bolagen sparar inte dina personuppgifter vad avser cookies. Du kan blockera cookies och fortfarande få tillgång till merparten av vårt innehåll. Om du väljer att blockera cookies, kan det försämra webbplatsens funktionalitet. För att blockera cookies måste du ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare.  

9. PROFILERING 

Bolagen kan behandla dina personuppgifter genom profilering såsom analys om hur du använder vår webbplats, om vilka tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gäller dock inte om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal med dig eller om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig lagstiftning. 

10. VAD HAR DU SOM REGISTRERAD FÖR RÄTTIGHETER? 

10.1 Rätt till tillgång 

Du har rätt att vända dig till Bolagen i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Bolagen kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Bolagen komma att ta ut en administrationsavgift.  

10.2 Rätt till rättelse och begränsning  

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att Bolagen behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade. 

10.3 Rätt till radering 

Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter. 

10.4 Rätt att invända  

Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring. 

Du har rätt att invända mot ett automatiserat beslut som fattats om beslutet innebär rättsliga följder eller utgör ett beslut som på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. 

10.5 Rätt till dataportabilitet 

Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Bolagen som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.  

10.6 Information om hur personuppgifter hanteras: 

 Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy är gjord för att besvara dina frågor, men är det något som saknas så kontakta oss så svarar vi på dina frågor.  

10.7 Rätt att återkalla samtycke 

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer vi att sluta med behandlingen. Om du vill återkalla ditt samtycke ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 12. 

10.8 Rätt att lämna in klagomål 

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 12. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten genom följande länk. 

11. ÄNDRINGAR AV POLICYN 

Bolagen förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Bolagen informera om detta på lämpligt sätt.  

Det är också viktigt att du läser denna integritetspolicy varje gång du använder någon av våra tjänster, eftersom behandlingen av dina personuppgifter kan skilja sig från din tidigare användning av tjänsten. 

12. KONTAKT 

Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta oss på: [email protected] 

Du hittar full information om adress och alla kontaktvägar till Bolagen på: www.qvickly.io